Regulamin


§ 1
Wstęp


Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem a2net.pl prowadzonego przez firmę

a2net Monika Kajkowska

ul. Bukowa 2,

NIP: 928-193-70-44,

REGON: 080505568,

a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.


Skuteczny i szybki kontakt ze Sprzedawcą we wszystkich kwestiach dotyczących sprzedaży za pośrednictwem Sklepu możliwy jest pod numerem telefonu

+48 68 375 87 02 , oraz pod adresem e-mail: sklep@a2net.pl.
Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):


Dane teleadresowe:


A2net Monika Kajkowska
ul. Staszica 13
68-200 Żary
Polska
Tel. +48 68 375 87 02
mail: sklep@a2net.pl


§ 2
Słownik pojęć


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca lub Sprzedawca – firma a2net Monika Kajkowska posiadająca adres wykonywania działalności i adres do doręczeń w Żarach przy ulicy Staszica 13, NIP: 928-193-70-44, REGON: 080505568
 2. Klient - Konsument lub Przedsiębiorca, który złożył lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (dalej także „Kupujący");
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmująca czynności w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto Klienta (Konto) - podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
 6. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 7. Rejestracja - jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 8. Sklep Internetowy a2net.pl (dalej także jako „Sklep" lub „Sklep Internetowy") - serwis internetowy dostępny pod adresem http://a2net.pl za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi określone w Regulaminie, a Klient może składać Zamówienia;
 9. Strona – firma a2net lub Klient;
 10. Towar - materialna rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży lub prawo będące przedmiotem Umowy sprzedaży (np. licencja);
 11. treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 12. Umowa sprzedaży - umowa, na mocy której firma a2net Monika Kajkowska przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na Klienta, a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny lub umowa, na mocy której firma a2net przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia prawa do korzystania z określonego oprogramowania na Klienta (sprzedaż licencji), a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia z tego tytułu ceny;
 13. Umowa zawierana na odległość - umowa zawarta pomiędzy firmą a2net a Klientem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 14. Usługa (Usługi) - Zamówienie, Zamówienie na licencję lub Zapytanie o ofertę, a także inne usługi świadczone w ramach Sklepu;
 15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z a2net, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;
 16. Zamówienie na licencje - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy z a2net o udzielenie licencji na oprogramowanie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość (sprzedaż licencji), za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę oprogramowania, na korzystanie z którego licencja jest sprzedawana;
 17. Zapytanie o ofertę - złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie zapytania o ofertę, określające Towar lub oprogramowanie będące przedmiotem zapytania, a także dane Klienta, niezbędne do kontaktu wskazane w formularzu.

§ 3
Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu)


Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

§ 4
Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  1. przedstawienie oferty Sklepu,
  2. składanie Zamówień,
  3. składanie Zamówień na licencje,
  4. składanie Zapytań Ofertowych,
  5. utworzenie i administrowanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-4 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 5 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu:
  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
  2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,
  4. remarketingu.§ 5
Składanie Zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji. Klient może złożyć zamówienie także telefonicznie pod nr +48 68 375 87 02 (wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy), oraz pod adresem e-mail: sklep@a2net.pl.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 5. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Zamówienia na licencję lub Zapytania o ofertę Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia na Usługę w formie wiadomości e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów złożonego przez Klienta zamówienia.
 6. Sprzedawca po rozpatrzeniu oferty Klienta wyśle Klientowi wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.

§ 6
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie składania Zamówienia lub Zamówienia na licencję. Kupujący w trakcie wypełniania formularza Zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i akceptuje swój wybór.
 2. Ceną wiążącą dla Klienta będącego Konsumentem jest zawsze cena aktualna w chwili złożenia Zamówienia lub Zamówienia na licencję.
 3. Dostępne formy płatności oraz wysyłki wskazywane są podczas procesu składania zamówień przez Klientów.
 4. W przypadku płatności dokonywanych kartami kredytowymi lub debetowymi za pośrednictwem partnerów udostępniających taką formę płatności Sprzedawca nie gromadzi jakichkolwiek danych dotyczących tych kart płatniczych.
 5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.
 6. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy spisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.
 7. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 8. Nieodebranie Towaru wysłanego za pobraniem przez Klienta niebędącego Konsumentem i zwrot paczki do nadawcy (Usługodawcy) skutkuje obciążeniem takiego Klienta kosztami nadania i zwrotu przesyłki z Towarem.
 9. O ile strony nie uzgodniły innego terminu dostarczenia, przedsiębiorca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od zawarcia umowy.
 10. W przypadku umów, zgodnie z którymi przedsiębiorca wysyła towary konsumentowi, ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na konsumenta w chwili wejścia przez konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez konsumenta, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na konsumenta z chwilą dostarczenia towarów przewoźnikowi, jeżeli konsument zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a przedsiębiorca nie oferował takiej możliwości, bez uszczerbku dla praw konsumenta wobec przewoźnika.

§ 7
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy

§ 8
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy


Towar

 1. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy to 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
  2. Towar powinien być zwrócony na adres Sprzedawcy.
 2. Obowiązki Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  2. Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez konsumenta w początkowej transakcji, chyba że konsument w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem, że konsument nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem.
  3. Niezależnie od ust. 4, w przypadku gdy Konsument wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
  4. W odniesieniu do Umów sprzedaży, o ile Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towary, może on wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
 3. Obowiązki Konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy:
  1. O ile Przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze towary, Konsument odsyła towary lub przekazuje je Przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę do odbioru towarów, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 11. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle towary przed wygaśnięciem okresu 14 dni.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
  3. Konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z Towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Usługa

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia usługi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  2. Umowy w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Treść cyfrowa

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia usługi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9
Niezgodność Towaru z umową (Reklamacje Konsumentów)

 1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta.
 2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy lub pocztą e-mail
 3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
 5. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 12 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 7. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający ustali z Konsumentem drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemnie warunki naprawy lub wymiany Towaru.
 8. Jeśli naprawa lub wymiana Towaru jest niemożliwa Kupujący może żądać obniżki ceny na wadliwy Towar, bądź zwrotu środków pieniężnych.

§ 10
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, gdy Usługobiorca rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 3. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§ 11
Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 12
Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: http://a2net.pl/content/3-polityka-prywatnosci-i-cookies

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów i kategorii, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.